SREE MAHA VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM
SREE MAHA VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM
Sree Maha Vishnu Sahasranama stotram available for reading online and also in pdf format for easy download

Recite timings: Best early in the morning at puja, and eveneing as well
Courtesy: Iscon Delhi 

Read Stotram online | Donwload Sree Maha Vishnu Sahastranamam stotram lyrics telugu pdf 

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్
శుక్లాంబర ధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్‌| 
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్‌ సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే||     1
యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్‌| 
విఘ్నం నిఘ్నన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే||     2
వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్ర మకల్మషం| 
పరాశరాత్మజం వన్దే శుకతాతం తపోనిధిమ్‌||     3
వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే| 
సమోవై బ్రహ్మనిధయే వాశిష్ఠాయ నమోనమః||     4
అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే| 
సదైకరూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే||     5
యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మసంసార బంధనాత్‌| 
విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే||     6
ఓం నమోవిష్ణవే ప్రభ విష్ణవే
శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ
శ్రుత్వాధర్మా నశేషేణ పావనాని సర్వశః| 
యుధిష్ఠిరః శాన్తనవం పునరే వాభ్యభాషత.     7
యుధిష్టిర ఉవాచ – 
కిమేకం దైవతం లోకే కింవా ప్యేకం పరాయణమ్‌| 
స్తువంతః కం కమర్చన్తః ప్రాప్నుయు ర్మానవాశ్శుభమ్‌||    8 
కోధర్మః స్సర్వధర్మాణాం భవతః పరమోమతః| 
కింజప న్ముచ్యతే జంతు ర్జన్మసంసార బంధనాత్‌||     9
శ్రీ భీష్మ ఉవాచ – 
జగత్‌ ప్రభుం దేవదేవ మనంతం పురుషోత్తమమ్‌| 
స్తువ న్నామసహస్రేణ పురుషః స్సతతోత్థితః||     10
తమేవ చా   ర్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయమ్‌| 
ధ్యాయన్‌ స్తువ న్నమస్యంశ్చ యజమాన స్తమేవచ||     11
అనాదినిధనం విష్ణుం సర్వలోక మహేశ్వరమ్‌| 
లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదఃఖాతిగో భవేత్‌||     12
బ్రహ్మణం సర్వధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనమ్‌| 
లోకనాధం మహద్భూతం సర్వభూతభవోద్భవమ్‌.     13
ఏష మే సర్వధర్మాణాం ధర్మో ధికతమో మతః|| 
యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవై రర్చే న్నరః స్సదా||     14
పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః| 
పరమం యో మహద్బ్రహ్మ పరమం యంః పరాయణమ్‌||     15
పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాం మంగళమ్‌| 
దైవతం దేవతనాం భూతానాం యో వ్యయః పితా||     16
యతః స్సర్వాణి భూతాని భవన్త్యాదియుగాగమే| 
యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే||     17
తస్య లోకప్రదానాస్య జగన్నాథస్య భూపతే| 
విష్ణోర్నా మసహస్రం మే శృణు పాపభయాపహమ్‌||     18
యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః| 
ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే||     19
ఋషి ర్నామ్నాంసహస్య్ర వేదవ్యాసో మహామునిః| 
ఛందో నుష్టుప్‌ తథా దేవో భగవాన్‌ దేవకీసుతః||     20
అమృతాంశూద్భవో బీజం శక్తి ర్దేవకినందనః| 
త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియుజ్యతే||     21
విష్ణుంజిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరమ్‌| 
అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమమ్‌||     22
అథపూర్వన్యాసః – 
అస్యశ్రీ విష్ణోర్దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీ వేదవ్యాసో భగవాన్‌ ఋషిః, అనుష్టుప్‌ ఛందః, శ్రీ మహా విష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా అమృతాంశూద్భవో బాను రితి బీజమ్‌, దేవకీ నందనః స్రష్టేతి శక్తిః, ఉద్భవః క్షోభణో దేవ ఇతి పరమోమంత్రః  శంఖభృన్నందకీ చక్రీతి కీలకమ్‌, శార్‌జ్గాధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రమ్‌, రథాంగపాణి రక్షోభ్య ఇతి నేత్రమ్‌, త్రిసామా సామగః సామేతి కవచమ్‌, ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః, ఋతుః సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్భంధః, శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానమ్‌, శ్రీమహావిష్ణు కైంకర్యరూపే సహస్రనామజపే వినియోగః.
ధ్యానమ్‌
క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్‌సైకతే మౌక్తికానాం 
మాలాక్లుప్తాసనస్థః స్ఫటికమణినిభై ర్మౌక్తికై ర్మండితాంగః| 
శుభ్రైరభ్రైరదభ్రై రుపరివిరచితై ర్ముక్త పీయూషవర్షైః 
ఆనన్దీ నః పునీయాదరినలిన గదా శజ్ఖ పాణి ర్ముకుందః||         1
భూః పాదౌ యస్య నాభి ర్వియ దసు రనిల శ్చంద్రసూర్యౌ నేత్రే 
కర్ణా వాసా శ్శిరోద్యౌర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్ధి 
అంతస్ధం యస్య విశ్వం సురనరఖగగో భోగిగంధర్వదైత్వైః
చిత్రం రంనమ్యతే తం త్రిభువనవపుషం విష్ణుమీశం నమామి||         2
ఓం నమోభగవతే వాసుదేవాహ
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం 
విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్‌,  
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం 
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్‌||             3
నమః సమస్త భూతనామ్‌ ఆది భూతమ భూభృతే
అవేక రూపరూపాయ విష్ణవే ప్రభనిష్ణువే||
మేఘశ్యామంపీతకౌశేయవాసం   
శ్రీవత్సాంకం కౌస్తుభోద్భాసితాంగమ్‌, 
పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం 
విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాథమ్‌                     4
సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం 
సపీతవస్త్రం సరసీరు హేక్షణమ్‌ 
సహారవక్షస్ధలశోభి కౌస్తుభం 
నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్‌||                 5
ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమ సింహాసనోపరి, 
ఆసీనం మంబుథ్యామ మాయతాక్షం మలంకృతమ్‌             6
చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకితవక్షసమ్‌, 
రుక్మిణీసత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే                 7
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్‌ 
హరిః ఓమ్‌
ఓం విశ్వం విష్ణుర్‌ వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః
భూతకృ ద్భూతభృ ద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః    1
పూతాత్మా పరమాత్మా ముక్తానాం పరమా గతిః 
అవ్యయః పురుషః స్సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞో    క్షర ఏవ     2    
యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధానపురుషేశ్వరః 
నారసింహవపు శ్ర్శీమాన్‌ కేశవః పురుషోత్తమః    3
సర్వ శ్శర్వ శ్శివ స్థాణు ర్భూతాది ర్నిధి రవ్యయః
సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభు రీశ్వరః     4
స్వయమ్భూ శమ్భు రాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః 
అనాదినిధనో ధాతా విధాతా ధాతు రుత్తమః     5
అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభో మరప్రభుః 
విశ్మకర్మా మనుస్త్వష్ఠా స్ధవిష్ఠః స్ధవిరో ధ్రువః     6
అగ్రాహ్యా శ్శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్ధనః 
ప్రభూత స్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరమ్‌     7
ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః 
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః     8
ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేథావీ విక్రమః క్రమః
అనుత్తమో ధురాధర్షః కృతజ్ఞ కృతి రాత్మవాన్‌     9
సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః 
అహః సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః     10
అజః సర్వేశ్వరః సిద్దః సిద్దిః సర్వాది రచ్యుతః 
వృషాకపి రమేయాత్మా సర్వయోగవినిస్సృతః     11
వసు ర్వసుమనాః సత్యః సమాత్మా సమ్మితః సమః 
అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః    12
రుద్రో బహుశిరా బభ్రుః విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః 
అమృతః శాశ్వతస్థాణుర్‌ వరారోహో మహాతపాః     13
సర్వగః సర్వవిద్భానుః విష్వక్సేనో జనార్ధనః 
వేదో వేదవిదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్కవిః     14
లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః 
చతురాత్మా చతుర్వూహః చతుర్ధంష్ట్ర శ్చతుర్భుజః     15
భ్రాజిష్ణు ర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణు ర్జగదాదిజః, 
అనఘోవిజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః     16
ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశు రమోఘః శుచిరూర్జితః 
అతీంద్రః సంగ్రహః సర్గోధృతాత్మా నియమో యమః     17
వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః
అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః     18
మహాబుద్ది ర్మహావీర్యో మహాశక్తి ర్మహాద్యుతిః 
అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్‌ అమేయాత్మా మహాద్రిధృక్‌     19
మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాం గతిః, 
అనిరుద్ధ సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః     20
మరీచి ర్దమనో హంసః సుపర్ణో భుజగోత్తమః 
హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః     21
అమృత్యుః సర్వదృక్‌ సింహః సంధాతా సంధిమాన్‌ స్థిరః, 
అజోదుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా.     22
గురుర్‌ గురుతమో ధామసత్యః సత్యపరాక్రమః    
నిమిషో నిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతి రుదారధీః     23
అగ్రణీ ర్గ్రామణీః శ్రీమాన్‌ న్యాయో నేతా సమీరణః, 
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్‌.     24
అవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః 
అహః సంవర్తకో వహ్నిః అనిలో ధరణీధరః    25
సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వధృగ్విశ్వభుగ్విభుః 
సత్కర్తా సత్కృతః సాధుః జహ్నుర్నారాయణో నరః    26
అసంఖ్యేయో ప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్టకృచ్ఛుచిః 
సిద్దార్ధః సిద్ధ సంకల్పః సిద్దిదః సిద్ధిసాధనః     27
వృషాహీ వృషభో విష్ణుః వృషపర్వా వృషోదరః, 
వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్త శ్రుతిసాగరః     28
సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః, 
నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః     29
ఓజస్తేజోద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః 
ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మంత్ర శ్చంద్రాంశు ర్భాస్కరద్యుతిః     30        
అమృతాంశూద్భవో భానుః శశిబిందుః సురేశ్వరః 
ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మపరాక్రమః     31
భూతభవ్యభవన్నాథః పవనః పావనో నలః, 
కామహా కామకృత్‌ కాంతః కామః కామప్రదః ప్రభుః.     32
యుగాదికృదుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః, 
అదృశ్యో వ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజి దనంతజిత్‌.     33
ఇష్టో విశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః
క్రోధహా క్రోధకృత్‌కర్తా విశ్వబాహు ర్మహీధరః     34 
అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః 
అపాం నిధి రధిష్ఠాన మప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః     35
స్కందః స్కందధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః 
వాసుదేవో బృహద్భాను రాదిదేవః పురందరః    36
అశోక స్తారణ స్తారః శూరః శౌరి ర్జనేశ్వరః
అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మ నిభేక్షణః    37 
పద్మనాభో రవిందాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్‌ 
మహర్ధి రృద్ధో వృద్దాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః     38
అతులః శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః 
సర్వలక్షణలక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్‌ సమితింజయః     39
విక్షరో రోహితో మార్గో హేతు ర్దామోదరః సహః, 
మహీధరో మహాభాగో వేగవానమితాశనః     40
ఉధ్భవః క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః, 
కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః     41
వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః, 
పరర్ధిః పరమస్పష్ట స్తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః    42
రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయో నయః 
వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మ విదుత్తమః     43
వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః 
హిరణ్య గర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః     44
ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః,
ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః     45
విస్తారః స్థావరః స్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయమ్‌, 
అర్థో నర్ధో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః,     46
అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠో భూర్ధర్మయూపో మహామఖః, 
నక్షత్రనేమి ర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామః సమీహనః     47
యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుః సత్రం సతాం గతిః, 
సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమమ్‌     48
సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మ సుఘోషః సుఖదః సుహృత్‌, 
మనోహరో జితక్రోధో వీరబాహు ర్విదారణః    49
స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్‌, 
వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః    50
ధర్మగుబ్ధర్మకృద్ధర్మీ సదసత్‌ క్షరమక్షరమ్‌,
అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశు ర్విధాతా కృతలక్షణః     51
గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూతమహేశ్వరః, 
ఆదిదేవో మహాదేవో దేవోశో దేవభృద్గురుః     52
ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః 
శరీరభూతభృద్భోక్తా కపీంద్రో భూరిదక్షిణః    53
సోమపో మృతపః సోమః పురుజిత్‌ పురుసత్తమః 
వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హః సాత్వతాం పతిః,     54
జీవో వినయితా సాక్షీ ముకుందో మితవిక్రమః 
అంభోనిధి రనంతాత్మా మహోదధిశయో  న్తకః     55
అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః 
ఆనందో నందనో నందః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః     56
మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞో మేదినీపతిః, 
త్రిపద స్త్రిథాధ్యక్షో మహాశృంగః కృతాన్తకృత్‌.     57
మహావరాహో గోవిందః సుషేణః కనకాంగదీ, 
గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్త శ్చక్రగదాధరః     58
వేధాః స్వాంగో జితః కృష్ణో దృఢః సంకర్షణో చ్యుతః, 
వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః     59
భగవాన్‌ భగహా నందీ వనమాలీ హలాయుధః 
ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్ణు ర్గతిసత్త    60
సుధన్వా ఖండపరశు ర్దారుణో ద్రవిణప్రదః, 
దివిస్పృక్‌ సర్వదృగ్వ్యాసో వాచస్పతిరయోనిజః    61
త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్‌, 
సన్న్యాసకృత్‌ శమః శాంతో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణమ్‌     62
శుభాంగః శాంతిదః స్రష్టా కుముదః కువలేశయః, 
గోహితో గోపతి ర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః     63
అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః 
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాం వరః     64
శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః, 
శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాన్‌లోకత్రయాశ్రయః     65
స్వక్షః స్వంగః శతానందో నందిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః, 
విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తి శ్ఛిన్నసంశయః     66
ఉదీర్ణ సర్వతశ్చకక్షు రనీశః శాశ్వతస్థిరః, 
భూశయో భూషణో భూతి ర్విశోకః శోకనాశనః     67
అర్చిష్మానర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః
అనిరుద్ధో ప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నో మితవిక్రమః    68
కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూరజనేశ్వరః, 
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః     69
కామదేవః కామపాలః కామీ కాన్త కృతాగమః,     
అనిర్దేశ్యవపు ర్విష్ణు ర్వీరో నంతో ధనంజయ,     70
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృత్‌ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః, 
బ్రహ్మవిద్బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రహ్మణప్రియః     71
మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః, 
మహాక్రతు ర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః     72
స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః  
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తి రనామయః     73
మనోజవ స్తీర్ధకరో వసురేతా వసుప్రదః 
వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనా హవిః    74
సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః, 
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః     75
భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసునిలయో నలః 
దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో థాపరాజితః     76
విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తిః దీప్తమూర్తి రమూర్తిమాన్‌, 
అనేక మూర్తి రవ్యక్తః శతమూర్తి శ్శతాననః     77
ఏకోనైకః సవః కః కిం యత్తత్పదమనుత్తమమ్‌,
లోకబంధు ర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః     78
సువర్ణవర్ణో హేమాంగో వరాంగశ్చందనాంగదీ, 
వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతాశీ రచల శ్చలః     79
అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృక్‌, 
సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేథా ధరాధరః     80
తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః 
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృంగో గదాగ్రజః     81
చతుర్మూర్తి శ్చతుర్బాహు శ్చతుర్వ్యూహ శ్చతుర్గతిః 
చతురాత్మా చతుర్భావ శ్చతుర్వేదవి దేకపాత్‌.     82
సమావర్తో నివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః 
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా.     83
శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః, 
ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః     84
ఉద్భవః సుందరః సుందో రత్ననాభః సులోచనః  
అర్కో వాజసనః శృంగీ జయంతః సర్వవిజ్జయీ.     85
సువర్ణబిందు రక్షోభ్యః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః, 
మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః     86
కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనో నిలః, 
అమృతాశో మృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః     87
సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రుజిత్‌ శత్రుతాపనః 
న్యగ్రోధోదుంబరో శ్వత్థ్ధః చాణూరాంధ్రనిషూదనః    88
సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః 
అమూర్తిరనఘో చింత్యో భయకృద్భయనాశనః     89
అణుర్బృహత్‌ కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్‌, 
అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్దనః    90
భారభృత్‌ కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః 
ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః     91
ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః 
అపరాజితః సర్వసహో నియంతా నియమో యమః    92
సత్వవాన్‌ సాత్త్వికః సత్యః సత్యధర్మపరాయణః 
అభిప్రాయః ప్రియార్హో ర్హః ప్రియకృత్‌ ప్రీతివర్ధనః     93
విహాయసగతి ర్జ్యోతిః సురుచిర్‌ హుతభుగ్విభుః 
రవిర్విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనః     94
అనంతో హుతభుగ్భోక్తా సుఖదో నైకజో గ్రజః 
అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకధిష్ఠాన మద్భుతః    95
సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః 
స్వస్తిదః స్వస్తికృత్‌ స్వస్తి స్వస్తిభుక్‌ స్వస్తిదక్షిణః    96
అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాసనః 
శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః     97
అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాం వరః 
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః    98
ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వుప్ననాశనః, 
వీరహా రక్షణః సంతో జీవనః పర్యవస్థితః    99
అనంతరూపో నంతశ్రీ ర్జితమన్యు ర్భయాపహః 
చతురస్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః     100
అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాంగదః 
జననో జనజన్మాదిర్‌ భీమో భీమపరాక్రమః     101
ఆధారనిలయో ధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః 
ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః    102
ప్రమాణం ప్రాణ నిలయః ప్రాణభృత్‌ ప్రాణజీవనః 
తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా జన్మమృత్యుజరాతిగః    103
భూర్భువస్స్వస్తరు స్తారః సవితా ప్రపితామహః 
యజ్ఞో యజ్ఞపతి ర్యజ్వా యజ్ఞాంఘో యజ్ఞవాహనః     104
యజ్ఞభృద్యజ్ఞకృదజ్ఞీ యజ్ఞకృద్‌ యజ్ఞీ యజ్ఞబుగ్య యజ్ఞసాధనః, 
యజ్ఞాంతకృద్యజ్ఞగుహ్యమ్‌ అన్నమన్నాద ఏవ     105
ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో వైఖానః సామగాయనః, 
దేవకీనందనః స్రష్టా క్షితీశః పాపనాశనః     106
శంఖభృన్నందకీ చక్రీ శార్‌ఙ్గధన్వా గదాధరః
రథాంగపాణి రక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః     107
శ్రీ సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి 
వనమాలీ గదీ శార్‌జ్గీ శంఖీ చక్రీ నందకీ     
శ్రీమాన్నారాయణో విష్నుర్వాసుదేవో భిక్షరతు.     108
ఉత్తరి పీఠిక (ఫలశ్రుతి) 
ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః, 
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానా మశేషేణ ప్రకీర్తితమ్‌.     1
ఇదం శౄణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తియేత్‌, 
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్‌ కించిత్‌ సో  ముత్రేహ మానవః    2
వేదాంతగో బ్రహ్మణః స్యాత్‌ క్షత్రియో విజయీ భవేత్‌, 
వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాత్‌ శూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్‌.     3
ధర్మార్ధీ ప్రప్నుయా ద్ధర్మ మర్ధార్దీ చార్ధ మాపున్నయాత్‌, 
కామానవాప్నుయాత్‌ కామీ ప్రజార్ధీ ప్రాప్నుయాత్‌ ప్రజామ్‌ః    4
భక్తిమాన్‌ః సదోత్థాయ శుచి స్తద్గతమానసః,
సహస్స్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్‌ ప్రకీర్తయేత్‌    5
యశః ప్రాప్నోతి విపులం యాతి ప్రధాన్యమేవ , 
అచలాం శ్రియ మాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నో త్యనుత్తమమ్‌     6
భయం క్వచి దాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి, 
భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్‌ బలరూపగుణాన్వితః    7
రోగార్తో ముచ్యతే రోగాత్‌ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్‌, 
భయాన్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః    8
దుర్గా ణ్యతితర త్యాశు పురుషః పురుషోత్తమమ్‌, 
స్తువన్‌ నామసహస్రేణ నిత్యం భక్తి సమన్వితః,     9
వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవపరాయణః, 
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మ యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్‌.     10
వాసుదేవభక్తానామ్‌ అశుభం విద్యతే క్వచిత్‌, 
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిభయం నైవోపజాయతే.     11
ఇమంత స్తవ మధీయానః శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః, 
యుజ్యేతాత్మా సుఖక్షాంతి శ్రీధృతిస్మృతికీర్థిభిః    12
క్రోధో మాత్సర్యం లోభో నాశుభా మతిః, 
భవంతి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే.     13
ద్యౌః సచంద్రార్క నక్షత్రా ఖం దిశో భూర్మహోదధిః 
వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధౄతాని మహాత్మనః     14
ససురాసురగంధర్వం సయక్షోరగరాక్షసమ్‌, 
జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య సచరాచరమ్‌.     15
ఇంద్రియాణి మనో బుధ్దిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః, 
వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏచ .     16
సర్వాగమానా మాచారః ప్రథమం పరికల్ప్యతే, 
ఆచార ప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభు రచ్యుతః     17
ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః, 
జంగమాజంగమం చేదం జగ న్నారాయణోద్భవమ్‌.     18
యోగో జ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యాః శిల్పాదికర్మచ, 
వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞాన మేతత్స సర్వం జనార్ధనాత్‌.     19
ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృథగ్భూతాన్యనేకశః, 
త్రీల్లోకా వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః     20
ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణో ర్వ్యాసేన కీర్తితమ్‌, 
పఠేద్య ఇచ్ఛేత్‌ పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని .     21
విశ్వేశ్వర మజం దేవం జగతః ప్రభురవ్యయమ్‌, 
భుజన్తి యే పుష్కరాక్షం నతే యాంతి పరాభవమ్‌.     22
సతేమాంతి కాభవమ్‌ ఓం గరుః ఇత
అర్జున ఉవాచ : 
పద్మపత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ, 
భక్తానా మనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన     23
శ్రీ భగవాన్‌ ఉవాచ : 
యో మాం నామసహస్రేణ స్తోతు మిచ్ఛతి పాండవ, 
సో మేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ సంశయః.     24
    స్తుత ఏవ సంశయ ఓం నమ ఇతి
వ్యాస ఉవాచ : 
వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయమ్‌
సర్వభూతనివాసో సి వాసుదేవ నమో స్తుతే.    25         
    శ్రీ వాసుదేవ నమో స్తుత ఓం నమ ఇతి.
పార్వతువాచ : 
కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామసహక్రమ్‌, 
పఠ్యతే పండితై ర్నిత్యం శ్రోతు మిచ్ఛా మ్యహం ప్రభో.    26
ఈశ్వర ఉవాచ : 
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే, 
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే.     27
    శ్రీరామనామవరానన ఓం నమ ఇతి.
బ్రహ్మోవాచ : 
నమో స్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే 
సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహవే, 
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే 
సహస్ర కోటియుగధారిణే నమః సహస్రకోటి యుగ 
ధారిణే నమ ఓంనమితి     28
సంజయ ఉవాచ : 
యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్ధో ధనుర్ధరః, 
తత్ర శ్రీ ర్విజయో భూతిర్‌ ధ్రవా నీతి ర్మతి ర్మమ.     29
శ్రీభగవాన్‌ ఉవాచ : 
అనన్యా శ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే, 
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్‌.    30
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతామ్‌, 
ధర్మసంస్ధాపనార్ధాయ సంభవామి యుగే యుగే.     31
ఆర్తా విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః 
    ఘోరేషు వ్యాధిషు వర్తమానాః, 
సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం 
    విముక్తదుఃఖాః సుఖినో భవంతి.     32
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా 
    బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్‌, 
కరోమి యద్యత్‌ సకలం పరస్మై 
    నారాయణాయేతి సమర్పయామి.     33.
ఓం శ్రీ మన్నా రామణమేతి సమర్పయామి
ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్రికాయాం 
సంహితాయాం వైయాసిక్యామానుశాసనికపర్వణి 
మోక్ష .. శ్రీభీష్మయుధిష్టర సంవాదే శ్రీ విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రం
సంపూర్ణం 
ఓం తత సత్

Stotrams are composition of powerful mantras which on reciting in a sequenced, systematic and procedural way will lead to excellent results. To recite certain mantra/ stotram , guru vupadesham is mandatory. Vupadesham is a process of where a well known sage/guru will pass on his experience and effective technique of reciting the mantra to his disciples.

Contact Us Now and Book your appointment - We will be happy to assist you. You can also write us your details at srinamoraja@gmail.com.

Book Your Appointment Now

Contact Us
SRI NAMO
+91 8019334690
#21, VRR Enclave, Kapra, ECIL, Hyderabad-500082

Search This Blog

Powered by Blogger.